Salgs- og leveringsbetingelser

Melsen Tech A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem Melsen Tech A/S og køber.

 

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for Melsen Tech, såfremt det accepteres inden 30 dage fra datering af Melsen Techs tilbud.

1.2. Såfremt en ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden otte dage give meddelelse herom til Melsen Tech. I modsat fald er alene Melsen Techs ordrebekræftelse gældende.

2.0 Risikoens overgang

2.1. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker ab Melsen Techs lager jævnfør Incoterms 2000. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører.

3.0 Leveringstid og forsinkelse

3.1. Melsen Tech er berettiget til at udskyde leveringsdatoen, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Melsen Tech ikke er herre over.

3.2. Såfremt den angivne leveringstid overskrides væsentligt, og efter at køber har givet Melsen Tech et varsel på 14 dage, er denne berettiget til at hæve købet, med mindre der foreligger force majeure. Ved væsentlig forsinkelse kan køber kræve erstatning, såfremt køber dokumenterer, at der fra Melsen Techs side er udvist et forhold, som kan tilregnes denne som groft uagtsomt. En evt. erstatning kan dog aldrig overstige leverancens værdi.

4.0 Reklamation m.v.

4.1. Køber er forpligtet til at undersøge varen ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt inden syv dage fra modtagelsen.

5.0 Mangler

5.1. Melsen Tech påtager sig i en periode af seks på hinanden følgende måneder efter levering har fundet sted at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

5.2. Afhjælpning omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, mere intensiv anvendelse af leverancen end aftalt, eller som kan anses forudsat ved aftalens indgåelse ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden skriftligt samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

5.3. Køber skal returnere de mangelfulde varer til Melsen Tech, og fremsendelse af de mangelfulde dele sker for købers regning og risiko. Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

5.4. Såfremt køber selv kan udføre afhjælpning på sin plads, er Melsen Techs afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. Fremsendelse fra Melsen Tech til køber sker i så fald for Melsen Techs regning og risiko.

5.5. Melsen Tech yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance. Melsen Techs afhjælpningsforpligtelser gælder dog ikke for nogen del af leverancen udover ét år fra levering til køberen.

5.6. Efter at risikoen for leverancen er gået over til køber, har Melsen Tech intet ansvar for de mangler udover de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. Køberen kan således aldrig hæve, forlange erstatning eller gøre anden misligholdelsesbeføjelse gældende. Melsen Tech fraskriver sig endvidere udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab e.l., som manglen måtte have påført køber.

5.7. Melsen Tech forbeholder sig ret til en mer- eller mindre-levering på 10 % af bestilt mængde.

5.8. Melsen Techs eventuelle ansvar kan dog endeligt aldrig overstige leverancens værdi.

6.0 Produktansvar (ansvar for leverancens skadeforvoldelse)

6.1. Forvolder en leverance fra Melsen Tech skade, er Melsen Tech i forhold til køber ansvarlig for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Melsen Tech.

6.2. Melsen Tech har i forhold til køber intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

6.3. Melsen Tech har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

6.4. Idet omfang Melsen Tech måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand efter reglerne om produktansvar eller almindelige erstatningsregler, er køberen forpligtet til at holde Melsen Tech skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod Melsen Tech i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Melsen Techs leverancer.

6.5. Hvis en tredjemand fremsætter krav om erstatningsansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

7.0 Priser

7.1. Samtlige priser angives ab Melsen Techs lager, således at køber betaler fragt.

8.0 Betaling

8.1. Melsen Techs betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.

8.2. Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra fakturaens dato. Renten er 1,5 % pr. påbegyndt måned og tilskrives det skyldige beløb ultimo hver måned.

9.0 Ejendomsforhold

9.1. Melsen Tech forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

10.0 Købers annullering af ordrer

10.1. For visse varegrupper har køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af et særsklit gebyr at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med Melsen Tech.

11.0 Kataloger, beskrivelser m.v.

11.1. Enhver oplysning angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende og er kun forpligtende i de omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

12.0 Købers eventuelle specifikke krav

12.1. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af Melsen Tech.

13.0 Købers økonomiske forhold

13.1. Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser for tidligere leverancer, eller såfremt der efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, der giver Melsen Tech anledning til begrundet tvivl om købers betalingsevne, er Melsen Tech berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer.

14.0 Tvister

14.1. Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret.

14.2. Melsen Tech har ret til at afgøre, hvorvidt tvister, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved voldgift eller domstol. Ved afgørelse efter voldgift gælder reglerne i lov om voldgift. Retten i Aalborg vedtages som værneting ved domstolsafgørelse.

 

Revideret 12-04-2021